تمام آنچه که منجر به کمبود آب است به مداخله‌ی انسان در چرخه آب مربوط می‌شود

.