دانشگاه بوشهر

تاسیس: 1370

دانشجو: 4553

دارای 8 دانشکده: فني و مهندسي – علوم پايه -ادبيات و علوم انساني – کشاورزي و منابع طبيعي – معماري و شهرسازي – فني و مهندسي جم- گاز و پتروشيمي – دانشکده علوم و فنون دريايي

دانشگاه خلیج فارس-ایران-بوشهر-خیابان خلیج فارس
تلفن: 31222044-77(98+) دورنگار: 31222044-77(98+)
پست الکترونیک: pr[at]pgu.ac.ir