دانشگاه باهنر کرمان:

تاسیس: 1351

دانشجو:14000

11 دانشکده: ریاضی و کامپیوتر، مدیریت و اقتصاد، فنی و مهندسی، فیزیک، علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، حقوق و الهیات، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و معماری صبا

آدرس : کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش دانشگاه شهید باهنر کرمان

کدپستی :7616913439 صندوق پستی: 76169133

تلفن:5-33257141-034  فکس:33257165

پست الکترونیک : info@uk.ac.ir