دانشگاه تربت حیدریه     1398/09/17  لغایت  1398/09/27     تصاویر سمینار

دانشگاه خلیج فارس     1398/09/30  لغایت  1398/10/04     تصاویر سمینار

دانشگاه شهید باهنر کرمان   1398/11/26  لغایت  1398/11/30    تصاویر سمینار

دانشگاه مراغه          1398/12/03  لغایت 1398/12/07           تصاویر سمینار

دانشگاه کردستان        1399/01/30  لغایت  1399/02/03         تصاویر سمینار

شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت  1399/01/30  لغایت  1399/02/03  تصاویر سمینار