مطالب ارائه شده توسط تیم پروژه developpp

مطالب ارائه شده توسط شرکت SE3T

.

شبیه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب و لجن در سیستم های بزرگ مقیاس

شبیه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب به روش SBR در سیستم کوچک مقیاس
سیستم‌های اتوماسیون آبیاری