BlackForest Solution (GmbH) Company

  این شرکت، با سابقه بسیار طولانی و با کمک نیروهای متخصص ونیز امکانات و تجهیرات کامل خود در زمینه تجارت زباله های خطرناک و غیر خطرناک آماده  همکاری وعقد قرار داد با کلیه مشتریان  خود متناسب با نیازها ی آنان است وعلاوه بر ارائه  خدمات تخصصی محیط زیست دارای استراتژی های خاص درزمینه مدیریت پسماند است و با استفاده از شبکه گسترده ای از امکانات بازیافت در زمینه تجارت، خدمات کارگزاری را در سراسر جهان ارائه میدهد.

شرکت ما با توجه معاهده کنوانسیون بازل( ۱۹۸۹)  به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل  جهت حفاظت از سلامت انسان ومحیط زیست  خود را ملزم به رعایت کلیه  مقررات ملی و بین المللی می داند. دارای  مشاوران و متخصصانی بسیار با تجاربی ارزنده در زمینه  انواع مدیریت های  پروژه ای  برای انجام کارهای  چالش برانگیز  در محیط های کاری ،خدمات میدانی سایت، مطالعات امکان سنجی ، مدل های تجاری قابل پرداخت  و مشاوره در زمینه بازیافت وپسماند است و صرف نظر از میزان یا انواع زباله جهت  مقابله با آن   تضمین کننده  راه حل حمل و نقل حرفه ای در کلیه مکان های عمومی و منا طق صنعتی جهت دفع محلی لندفیل وامحاء انواع زباله های خطرناک در سراسر جهان است.