مدیریت آب در مزرعه با سیستم‌های اتوماسیون:

میزان کارائی سیستم آبیاری نقش موثری در افزایش راندمان کار کشاوزری دارد.

عوامل موثر بر مدیریت آبیاری در مزرعه:

 • منابع آبی
 • کیفیت آب
 • ایستگاه پمپاژ
 • سیستم فیلتراسیون آبی
 • خاک
 • کود
 • بیماری‌های گیاهی

مهمترین فاکتور در مدیریت آبیاری:

 • ضریب مدیریت تخلیه آب از خاک: هرچه ضریب بالاتر، راندمان کمتر ( ضریب تخلیه مطلوب 20 تا 30 درصد است.)
 • شوری آب
 • زمان و مدت آبیاری

بخشی از اهداف مدیریت سیستم‌های آبیاری با استفاده از اتوماسیون:

 • افزایش راندمان در آبیاری و کاهش مصرف آب
 • افزایش کیفیت و کمیت محصول
 • جلوگیری از شوری خاک
 • امکان ایجاد شیفت‌های متناوب و متفاوت آبیاری در مزرعه
 • کاهش خطای انسانی
 • کاهش مصرف انرژی
 • امکان آبیاری اصولی و با راندمان بالا در مزارع بزرگ
 • امکان مدیریت آب در پروژه‌های خرده مالکی

ساختار کلی سیستم اتوماسیون رادیوئی:

 • دستگاه مرکزی در این سیستم می‌تواند بالغ بر هزار دستگاه گیرنده یا فرستنده در مزرعه را کنترل نماید.
 • دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده به صورت رله عمل می‌کنند.
 • تمامی دستگاه‌های مزرعه با انرژی خورشیدی کار می‌کنند.

دستگاه‌های گیرنده و فرستنده به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

 • دستگاه با برد کم حداکثر یک کیلومتر
 • دستگاه با برد زیاد حداکثر بیست کیلومتر

(این دستگاه‌ها با نرم افزار و از طریق کامپیوتر کنترل می‌شوند. و برنامه کامپیوتری توانایی بسیار زیادی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدیریت آبیاری و … دارد.)

ساختار سخت افزاری سیستم اتوماسیون اداری:

 • سیستم کنترل مرکزی
 • واحد کنترل شیرهای برقی و ایستگاه کنترل مرکزی
 • واحد اندازه گیری و ارسال داده‌ها
 • تابلو برق
 • شیر برقی
 • حسگرهای اندازه گیری رطوبت خاک