پروژه‌ی بین‌المللی انتقال فناوری تصفیه فاضلاب

رشد جمعیت، کمبود منابع آبی و کاهش میزان بارش در سال‌های اخیر منجر به بررسی شیوه‌های گوناگون تصفیه پساب و استفاده ی آن شده است.

پروژه‌ی انتقال فناوری تصفیه پساب (DeveloPPP.de) از مهرماه سال 1397 در ایران در حال اجراست و تا پایان شهریورسال 1399 ادامه خواهد داشت. این پروژه از طریق شرکت (Sequa) توسط وزارت همکاری بین‌المللی آلمان (German cooperation) حمایت می‌شود. هدف این پروژه، انتقال بهینه فناوری تصفیه پساب وآموزش افراد متخصص  در این حوزه و استفاده از آب تصفیه شده در حوزه آبیاری در ایران می‌باشد. به همین منظور، قرارداد تفاهم میان شرکت (LKT) با همکاری شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت SE3T)) وشش دانشگاه در ایران منعقد شده است. نماینده‌ی شرکت (LKT) و دیگر شرکای پروژه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی مختلف، فرایند تصفیه پساب خانگی را بر اساس فناوری نوین کشور آلمان آموزش داده و راه‌های استفاده از آن در بخش‌های دیگر را تبیین می‌نمایند.

پروژه‌ی بین‌المللی انتقال فناوری تصفیه فاضلاب
Tagged on: